Erythromelalgia and erythermalgia: diagnostic differentiation